Yleisimmät kysymykset savuttomasta työpaikasta

Voiko savuttomalla työpaikalla käyttää nikotiinikorvaushoitotuotteita (purkka, laastari ym.)?

Voi käyttää. Nikotiinikorvaushoitotuotteet ovat itsehoitoon tarkoitettuja lääkevalmisteita. Ne on tarkoitettu lyhytaikaiseen käyttöön, nikotiiniannosta vähitellen pienentäen. Parhaan tuloksen saamiseksi niitä suositellaan käytettäväksi esimerkiksi osana työterveyshuollon tarjoamaa lopettamisen tukea.

Jos työpaikka on savuton, voidaanko työpaikan kahvilassa myydä tupakkatuotteita?

Savuton Suomi 2030 -verkoston savuttoman työpaikan kriteereiden mukaan tupakkatuotteita ei saa myydä työpaikan hallinnoimissa tiloissa.

Saako savuttomilla työpaikoilla nuuskata? Entä käyttää nikotiinillista tai nikotiinitonta sähkötupakkaa?

Tupakkalain tupakointikiellot koskevat sähkösavukkeiden ja poltettavaksi tarkoitettujen kasviperäisten tuotteiden käyttöä, mutta ei nuuskaa. Tupakkalain mukaan savutonta tupakkatuotetta ei kuitenkaan saa käyttää päiväkotien tai esi- tai perusopetusta, ammatillista koulutusta tai lukio-opetusta antavien oppilaitosten sisä- tai ulkotiloissa.

Työnantajalla on mahdollisuus päättää työpaikalla noudatettavista käytännöistä.

Pitääkö nuuskaajan mennä tupakkapaikalle nuuskaamaan?

Tupakkalaki tai Savuton Suomi 2030 -verkoston savuttoman työpaikan kriteerit eivät tätä edellytä. Työnantaja päättää työpaikan käytännöistä.

Mitä seuraa, jos työntekijät eivät noudata tupakointikieltoa työaikana tai työpaikan alueella?

Tupakointikieltojen noudattamisen valvonta on työnantajan vastuulla. Jos tupakointikieltoa rikotaan, työnantajan tulee keskustella asiasta työntekijän kanssa. Jos tämä ei auta, voidaan työntekijälle antaa varoitus. Viime kädessä tupakointikieltojen toistuvasta rikkomisesta voi seurata irtisanominen, mutta tätä ennen on käytettävä kaikki muut keinot.

Tupakointikieltojen ja -rajoitusten noudattamisen valvonnasta työyhteisössä säädetään työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annetussa laissa (44/2006).

Miten työntekijä voi edistää savuttomuutta työpaikalla, jos esimies tupakoi, eikä ole kiinnostunut aiheesta?

Työnantaja on velvollinen huolehtimaan työntekijöidensä terveydestä ja turvallisuudesta työpaikoilla. Jos johto ei innostu savuttomuuden edistämisestä, voi kääntyä työterveyshuollon tai esimerkiksi työsuojeluhenkilöstön puoleen.

Ehdotuksen savuttomasta työpaikasta voi tehdä kuka tahansa. Ehdotusta tehdessä voi kertoa työnantajalle savuttoman työpaikan hyödyistä: savuttomuus hyödyttää sekä työntekijää että työnantajaa. Työntekijän terveys kohenee ja työnantajalle koituvat kustannukset laskevat.

Työpaikkamme on savuton, mutta alueella säännöllisesti käyvät alihankkijat tupakoivat. Mitä voimme tehdä?

Alihankkijoille ja muille työpaikan alueella vieraileville on hyvä selvittää työpaikalla noudatettavat säännöt ja käytännöt. Savuttomuus on hyvä tuoda esiin myös työpaikan alueelle tullessa esimerkiksi Savuton työpaikka -tarroilla.

Tupakointi on kielletty työpaikan alueella, mutta työntekijät käyvät portin ulkopuolella tupakoimassa. Sisääntulo yrityksen alueelle on täynnä tumppeja ja on epäsiistin näköinen. Miten tähän pitäisi puuttua?

Työnantajan tulisi kannustaa työntekijöitä siisteyteen myös työpaikan lähialueilla. Tärkein keino vähentää tumppien määrää on kannustaa työntekijöitä tupakoinnin lopettamiseen.

Pitääkö työpaikan täyttää kaikki kriteerit voidakseen olla savuton työpaikka?

Kyllä, mutta työpaikan savuttomuus toteutuu usein vaiheittain eivätkä kaikki kriteerit täyty heti. Riittää, että kriteereiden täyttymisestä on suunnitelma.