Tupakkalain tavoitteen saavuttaminen

Suomen tupakkalain tavoitteena on, että väestöstä enintään viisi prosenttia käyttää tupakka- tai nikotiinituotteita vuonna 2030.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen julkaiseman mallinnustutkimuksen (pdf) mukaan nykyisillä toimilla tavoitetta ei saavuteta 20–64-vuotiaiden aikuisten keskuudessa. Ennusteen mukaan hinnan nykykehityksellä naiset saavuttavat viiden prosentin tavoitetason vuoden 2038 aikana, mutta miehet eivät saavuta tavoitetta vuoteen 2040 mennessä. Miesten ja naisten välinen ero johtuu pääosin miesten yleisemmällä nuuskan käytöllä.

Hinnankorotukset ovat todennetusti yksi merkittävimmistä keinoista vähentää tupakointia ja väestöryhmien välisiä eroja tupakoinnissa. Tupakan hinnankorotusnopeuden kaksinkertaistuessa nykyiseen verrattuna, tupakkalain tavoitteeseen päästäisiin ennusteen mukaan miehillä vuoden 2035 aikana ja naisilla vuoden 2030 aikana.

Tutkijat korostavat, että tarvitaan myös muita toimia tupakka- ja muiden nikotiinituotteiden käytön aloittamisen ehkäisemiseksi ja vähentämiseksi.  He esittävät mm. tupakka- ja nikotiinituotteiden ostoikärajan nostoa 20 ikävuoteen sekä muita tarjonnan vähentämiseen liittyviä toimia, kuten myyntipaikkojen tuntuvaa vähentämistä.

Lue lisää:
Tobacco Control (2019): Strategies and barriers to achieving the goal of Finland’s tobacco endgame
Yhteiskuntapolitiikka (2023): Saavutetaanko tupakkalain tavoite? Mallinnustutkimus aikuisväestössä

Ehdotukset tupakka- ja nikotiinipolitiikan kehittämiseksi

Sosiaali- ja terveysministeriö asetti 2022 tupakka- ja nikotiinipolitiikan kehittämis­työryhmän, jonka yleisenä tehtävänä oli tehdä ehdotuksia lakimuutoksiksi ja muiksi toi­menpiteiksi, jotka tukevat ja edistävät tupakka- ja nikotiinituotteiden käytön loppumista Suomessa vuoteen 2030 mennessä. Työryhmä jatkoi edellisen kehittämistyöryhmän edellyttämien hallituskausittaisten lisätoimien kehittämistä tupakkalain tavoitteen saavuttamiseksi.

Työryhmän erityisinä tehtävinä olivat:

1. Selvittää kaikkien nikotiinituotteiden (ml. nikotiinikorvaushoitotuotteet) käytön ja sääntelyn nykytilanne sekä tehdä ehdotuksia lakimuutoksiksi ja muiksi toimenpiteiksi nikotiinituotteiden käytön loppumiseksi.
2. Selvittää asuntoyhteisöjen savuttomuuden ja sääntelyn nykytilanne sekä tehdä ehdotuksia lakimuutoksiksi ja muiksi toimenpiteiksi asuntoyhteisöjen savuttomuuden parantamiseksi.
3. Selvittää tupakkatuotteiden, nikotiininesteiden ja nikotiinia sisältävien tupakan vastikkeiden ostoikärajan nostoa 18 ikävuodesta sekä tehdä tähän liittyen ehdotukset.

Työryhmän ehdotukset koskevat verotusta, nuorten tupakka- ja nikotiinituotteiden käytön aloittamisen ehkäisyä, savuttomia ympäristöjä, myyntiä ja markkinointia, lopettamisen tukea, matkustajatuontia, uusien nikotiinituotteiden säätelyä, toimeenpanon tehostamista sekä resursointia, seurantaa ja arviointia.

Työryhmän mukaan mietinnössä esitetyt toimet luovat edellytykset tupakka- ja nikotiinituotteiden käytön loppumiselle tupakkalain tavoitteen mukaisesti. Esitettyjen toimenpiteiden ohella tupakkalain tavoitteen saavuttaminen edellyttää uusia lisätoimia, joihin on säännönmukaisesti palattava vaalikausittain.

Lue lisää:
STM: Tupakka- ja nikotiinipolitiikan kehittäminen. Työryhmän toimenpide-ehdotukset 2023 (pdf)