fbpx

Savuton Suomi 2030 -verkoston tieteellisen neuvottelukunnan lausunto tupakkalakiluonnokseen

Sosiaali- ja terveysministeriö

Hankenumero: STM046:00/2015

Lausunto: Luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle tupakkalaiksi ja laeiksi eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Savuton Suomi 2030 tieteellinen neuvottelukunta pitää luonnosta hallituksen esitykseksi eduskunnalle tupakkalaiksi ja laeiksi eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta erittäin tärkeänä ja pääosin onnistu­ neena. Kiitämme mahdollisuudesta kommentoida luonnosta.

Erityisesti olemme huomioineet sen, että tupakkalakiluonnoksessa esitetään sähkösavukkei siin ja niko­tiininesteisiin makuaineiden kieltoa. Savuton Suomi 2030 tieteellinen neuvottelukunta kannattaa lämpi­ mästi tätä esitystä.

Vaikka hallituksen esitys onkin hyvä, ehdotamme siihen seuraavia lisäyksiä:

1. Tuotemerkittömät tupakkapakkaukset

Tuotemerkittömät pakkaukset (Plain packages) ovat tulossa tupakkalakeihin useammassa maassa. Austra­ lia, joka on tupakkapolitiikan kärkimaita, otti tämän säädöksen lakiin 2012 ja tästä muutoksesta on jo lu­ paavia tutkimustuloksiakin. On siis yllättävää, että Suomen lakiesitykseen tämä uudistus ei sisältynyt. Moni muu maa, kuten Irlanti ja Iso-Britannia hyväksyivät vastaavat lait jo maaliskuussa 2015. Isossa-Britanniassa tuotemerkittömät pakkaukset tulevat käyttöön tämän vuoden lokakuussa. Myös Uusi-Seelanti, Ranska, Ruotsi, Norja, Etelä-Afrikka ja Turkki ovat kertoneet vastaavasta lainsäädännöstä.

Ehdotamme, että tuotemerkittömät tupakkapakkaukset lisätään lakiesitykseen.

2. Tupakkatuotteiden ja sähkösavukkeiden säätely

Lakiesitys sisältää useita kannatettavia tupakkatuotteiden säätelyyn liittyviä uudistuksia. Vain osa on laa­ jennettu koskemaan sähkösavukkeita. Tässäkin asiassa lakiesitys pitäisi viedä pidemmälle ja katsoa tulevai­ suuteen, sillä perinteisiä savukkeita kokeilemattomat lapset kokeilevat nikotiinipitoisilla sähkösavukkeilla ja ovat riskissä joutua nikotiinikoukkuun. Suomen tavoitteena tulisi olla paitsi tupakaton myös nikotiinista va­ paa sukupolvi. Tupakkateollisuus näyttää olevan tässä asiassa edellä. On kehitetty tuotteita, joilla saadaan mahdollisimman moni pysymään nikotiinikoukussa, koska nikotiini on viime kädessä se aine, joka varmis­ taa, että tupakkateollisuudelle tulee rahaa tulevaisuudessakin. Uuden lain johtavana periaatteena tulisi ol­ la, että kaikki mitä tässä laissa sanotaan tupakkatuotteista, koskee myös nikotiinituotteita, lukuun ottamat­ ta lääkkeen statuksen saavia nikotiinikorvaustuotteita, joiden teho tupakasta vieroituksessa on tieteellisesti osoitettu.

Ehdotamme, että sähkösavukkeita koskevia säädöksiä tiukennetaan edellä kuvatun periaatteen mukaisesti.

3. Lasten suojelu tupakansavulta ja nikotiinilta

Lapsen vielä kehittymässä olevan elimistö on erityisen herkkä tupakansavun aiheuttamille vaurioille ja eri­tyisesti lapsen aivot ovat äärimmäisen herkät nikotiinin haitallisille vaikutuksille. Jos lapsi joutuu olemaan autossa, jossa joku tupakoi, nousevat syöpää aiheuttavia ja muita toksisia aineita sisältävän savun pitoisuu­ det erittäin suuriksi. Vastaavasti lapsi altistuu nikotiinia sisältävälle höyrylle, jos autossa käytetään säh­kösavukkeita. Ajon aikana tilanne muodostuu lapsen kannalta äärimmäisen vaikeaksi, koska hän ei voi halu­tessaan poistua tästä suljetusta tilasta. Tällöin lapsi on täysin riippuvainen aikuisen valinnoista, jollei hänen terveyttään suojella säädöksellä. Onkin vakava puute, että uudesta lakiesityksestä on jätetty pois näin kes­keinen säädös. Puutetta ei pidä perustella sillä, että se loukkaisi aikuisen yksityisyyden suojaa. Kyse on lap­sen oikeudesta terveelliseen ympäristöön.

Ehdotamme, että yleisten tupakointikieltojen osalta lisätään pykälään 75 kielto tupakoida autossa ja muussa liikennevälineessä, jossa on alaikäisiä lapsia.

4. Tupakasta ja nikotiinista vapaa sukupolvi

Nikotiiniriippuvuus, joka on kansainvälisten diagnoosiluokitusten mukaan krooninen sairaus, on tupakkate­ollisuuden aiheuttama lastentauti. Suomessa, kuten muissakin kehittyneissä maissa, tämä sairaus saa al­kunsa jo lapsena. Tupakointi aloitetaan usein jo varhaisnuoruudessa 11-14-vuotiaana, vaikka laillinen ikä ostaa tupakkaa on 18 vuotta. Tuossa iässä nuori kokeilee savukkeiden polttamista, sähkösavukkeita, nuus­kaa tai vesipiippua pääasiassa siksi, että hän haluaa olla vertaisryhmässään hyväksytty tai kokeilla jotain uutta. Lapsella ei ole ymmärrystä siitä, että nikotiini on erittäin vahvan riippuvuuden aiheuttava aine, jopa niin, että sitä verrataan heroiiniin. Suomen tupakkalain tavoite on tehdä Suomesta tupakaton viimeistään vuonna 2030. Se edellyttää uusien sukupolvien suojaamista, jotta heille ei synny tupakkatuotteiden käyt­töä ylläpitävää nikotiiniriippuvuutta. Suojaamalla lapset nikotiini- ja tupakkariippuvuudelta alkaa syntyä sukupolvia, jotka säästyvät tupakkasairauksilta ja ennenaikaiselta kuolemalta. Kyse on yhteiskunnallisesta rokotuksesta. Nuorten terveystapatutkimuksen mukaan tupakkatuotteita kokeili 12-vuotiaana neljä prosenttia, 16-vuotiaista pojista savukkeita poltti 10 prosenttia ja nuuskasi päivittäin tai satunnaisesti 12 prosenttia.

Sähkösavuke on uusin nikotiinituote, jota markkinoidaan myös lapsille. Sitä oli kokeillut tai käytti 40 prosenttia 16-vuotiaista pojista ja sen tunsi 80 prosenttia nuorista. Tupakan myyntikieltoja vuoden 2000 jälkeen syntyneille suunnitellaan muuallakin. Sin­gaporessa ja Australian Tasmaniassa on tehty vastaava lakiehdotus. Ison-Britannian lääkärijärjestö British Medical Association teki samanlaisen ehdotuksen vuonna 2014. Tupakkateollisuus väittää kieltoa syrjiväksi ja mielivaltaiseksi. Onko kuitenkaan epäoikeudenmukaista rajoittaa tulevien sukupolvien mahdollisuutta saada käsiinsä voimakasta riippuvuutta aiheuttavaa ainetta ja tehdä samoja virheitä kuin aikaisemmat su­kupolvet? Tupakka on aivan erityinen ja ainutlaatuinen tuote: sen tarkoituksenmukainen käyttö tappaa yli puolet käyttäjistä. Poikkeukselliset toimenpiteet ovat siten perusteltuja.

Ehdotamme, että Suomessa kielletään vuoden 2018 alusta alkaen nikotiinia sisältävien kuluttajatuot­teiden myynti kokonaan vuoden 2000 jälkeen syntyneille.

5. Tupakasta vierotus ja nikotiiniriippuvuuden hoito

Vuonna 2014 sosiaali- ja terveysministeriö julkisti tupakkapoliittisen toimenpideohjelman ”Tie savuttomaan Suomeen”, jonka keskeisenä osana on tukea sitä, että yhä useampi lopettaa tupakkatuotteiden käytön. On ristiriitaista, että lakiesitys ei sisällä minkäänlaisia velvoitteita tupakasta vieroituksen ja nikotiiniriippuvuu­den hoidosta. Tämä on merkittävä puute. Kansainvälisissä arvioissa Suomi on saanut erityisen heikkoja ar­vosanoja tupakasta vieroituksen ja nikotiiniriippuvuuden hoidon järjestämisestä. Nämä palvelut kuuluisivat jokaiseen sairaalaan ja terveyskeskukseen itsestään selvyyksinä, mutta käytännössä valtio on laiminlyönyt tämän velvoitteen, joka on kirjoitettu Suomenkin ratifioimaan kansainväliseen FCTC-sopimukseen.

Tupak­katuotteiden käyttöä ylläpitää riippuvuus, joka koostuu pääsääntöisesti fyysisestä, mutta myös psyykkisestä ja sosiaalisesta riippuvuudesta. Tärkein fyysistä riippuvuutta ylläpitävä kemikaali tupakkatuotteissa on niko­tiini. Suomessa on edelleenkin lähes miljoona päivittäistupakoijaa ja heistä noin joka toinen täyttää niko­tiiniriippuvuuden kriteerin. Tupakka- ja nikotiiniriippuvuuden hyvällä hoidolla on mahdollista parhaimmil­laan moninkertaistaa tupakkatuotteiden käytön lopettamisen todennäköisyys. Koska päivittäisistä tupakka­tuotteiden käyttäjistä puolet on niin vaikeasti riippuvaisia, että lopettaminen onnistuu vain lääkityksen avulla ja terveydenhuollon tuella, tulee tupakkatuotteiden käytöstä vieroittamista tarjota jokaiselle niitä käyttävälle osana terveydenhuoltoa. Tupakasta vierotukseen tulee ohjata rahoitusta terveydenhuollolle, eikä sitä pidä arvioida pelkästään kustannuksena vaan pikemminkin investointina.

Ehdotamme, että lakiin kirjataan rahoituksen ohjaaminen terveydenhuollolle tupakasta vieroituksen ja nikotiiniriippuvuuden hoidon järjestämiseksi.

Savuton Suomi 2030-verkoston tieteellisen neuvottelukunnan puolesta
Puheenjohtaja Jaakko Kaprio
Varapuheenjohtaja Tellervo Korhonen