En rökfri arbetsplats – en del av arbetshälsan

En rökfri arbetsplats – en del av arbetshälsan

En rökfri arbetsplats gynnar alla
Rökning är den största undvikbara hälsorisken som skadar arbetsförmågan hos personer i arbetsför ålder. Tobaksprodukter innehåller många giftiga ämnen som orsakar förändringar i celler och arvsmassa, vävnadsskador och många olika sjukdomar. För hälsans, orkens och arbetshälsans skull är det viktigt att arbetsplatser främjar rökfrihet och stöder personer att sluta röka.

Rökning är en arbetssäkerhetsrisk som bör beaktas vid rekrytering och placering i arbetet då den anställda ska skyddas från exponering för cancerframkallande ämnen samt ämnen och metoder som äventyrar arbetshälsan.

En rökfri arbetsplats visar att arbetsgivaren uppskattar sina anställda och vill främja deras hälsa, välbefinnande och ork i arbetet.

Varför en rökfri arbetsplats?

Kostnadsinbesparingar
En person som röker dagligen medför enligt en försiktig bedömning sin arbetsgivare kostnader på i genomsnitt 1 060–1 300 euro per år enbart på grund av rökpauser. Därtill kommer sjukfrånvaro, kostnader för undersökning och vård av sjukdomar samt sjukpensioner. Källa: THL – Rapport 15/2015

Sjukfrånvaron minskar
Rökning ökar sjukfrånvaron eftersom rökare i genomsnitt är känsligare för infektioner än andra människor. Typiska sjukdomar som rökning medför är återkommande infektioner i andningsvägarna samt hjärt-, kärl- och cancersjukdomar.

De anställda får bättre hälsa
Efter att man slutat röka förbättras livskvaliteten och arbetsförmågan och risken för att bli sjuk minskar. Rökning leder varje år till cirka 1 500 dödsfall bland personer i arbetsför ålder. Källa: THL – Rapport 15/2015

Arbetsmiljön blir renare
Inomhusluften blir renare och ingen utsätts för tobaksrök i sitt arbete. Tobaksfimpar skräpar ner marken och är dessutom ett hot för miljön.

Bättre image
En rökfri arbetsplats visar intresse för de anställdas hälsa. Den föregår också med gott exempel för ungdomar.

Kriterier för en rökfri arbetsplats

En arbetsplats är rökfri när
– arbetsgivaren uppmuntrar de anställda att sluta använda tobaksprodukter och andra nikotinprodukter,
– företagshälsovården stöder de anställda att sluta använda tobaksprodukter och andra nikotinprodukter,
– det inte används tobaksprodukter eller elcigaretter i lokaler eller på utomhusområden i enlighet med tobakslagen,
– det i arbetsplatsens lokaler inte finns några rökrum och eventuella rökplatser på utomhusområdena har placerats så att de är mindre synliga och så att tobaksröken inte når inomhusutrymmena,
– rökning är förbjuden under arbetstid, med undantag för de lagstadgade pauser som inbegrips i kollektivavtalen,
– alla tillställningar på arbetsplatsen är rökfria,
– tobaksprodukter och icke-medicinska nikotinprodukter inte säljs i lokaler som arbetsplatsen förvaltar och
– arbetsplatsens rökfrihet visas på ett synligt sätt i arbetsplatsens lokaler, till exempel med klistermärken, och rökfriheten också nämns i arbetsplatsannonser.

Hur genomförs en rökfri arbetsplats?
1. Vem som helst kan föreslå att en arbetsplats ska bli rökfri. Det är bra att genast i början kontrollera att ledningen stöder rökfriheten.
2. Arbetsplatsen utser ansvarspersoner och ett team som omfattar företrädare för ledningsgruppen, de anställda, företagshälsovården, arbetarskyddet samt enheten för personalärenden och kommunikation.
3. Rökfriheten behandlas i ett samarbetsorgan eller vid ett annat möte som är öppet för alla anställda.
4. Tidtabellen, arbetsfördelningen, ansvarsområden, praktiska åtgärder och kommunikationen bereds.
5. Arbetsplatsen informerar om rökfriheten både internt och externt.
6. De slutliga riktlinjerna för rökfrihet fastställs i samarbetsorganet.
7. Genomförandet av rökfrihet följs och bedöms.

Det är bra att reservera 6–12 månader för genomförandet.

Lagstiftning och en rökfri arbetsplats
Arbetsgivaren är skyldig att ta hand om de anställdas hälsa och säkerhet på arbetsplatsen. Rökfrihet på arbetsplatser regleras av tobakslagen (tobakslagen 549/2016).

Tobaksrökning är förbjuden i lokaler som är avsedda för allmänheten, kunder eller anställda (74 §).

Tobaksrökning är också förbjuden på utomhusområden vid daghem eller läroanstalter som ger förskoleundervisning, grundläggande utbildning, yrkesutbildning eller gymnasieutbildning. Förbudet gäller även användning av rökfria tobaksprodukter (74 §).

På arbetsplatser kan byggas ett separat rökrum. Byggandet och användningen av rökrummet regleras av samma bestämmelser som rökrum i restauranger. Rökrummet får inte vara beläget i anslutning till en sådan lokal som huvudsakligen används av personer under 18 år (76 §).

Anslag om rökförbud och om lokaler avsedda för tobaksrökning ska vara tydliga (80 §) .

Stöd för att sluta röka
Företagshälsovården spelar en central roll i att genomföra rökfrihet på arbetsplatsen och stöda personer att sluta röka. Det lönar sig för arbetsgivaren att utnyttja företagshälsovårdens expertis och tillsammans komma överens om stödformer: vägledning, rådgivning, utbildning, individuell handledning och handledning i grupp samt eventuell medicinsk behandling som bekostas av arbetsgivaren.

Utöver företagshälsovården erbjuder även bland annat organisationer, kommuner och den offentliga hälsooch sjukvården stöd för personer som vill sluta röka. Vissa hälsostationer ordnar rökavvänjning antingen själv eller i samarbete med exempelvis regionala organisationer som utför rusmedelsarbete. Även apotek och mödrarådgivningsbyråer erbjuder rådgivning kring rökfrihet.

Informera om att din arbetsplats är rökfri med Rökfri arbetsplatsklistermärket!

Källor: THL – Rapport 15/2015,  Tobakslagen 549/2016