fbpx

Tobakslagen

Syftet med tobakslagen är att bruket av tobaks- och nikotinprodukter ska upphöra till 2030. Här följer en kort sammanfattning av lagen.

Detaljhandelsförpackningar för tobaksprodukter

Från 1.5.2023 kan tobaksförpackningarna inte ha för exempelt varumärkes logotyper, och de måste ha bara en färg. Förpackningarna har text- och bildvarningar som täcker minst 65 procent av askens fram- och bakyta. Även elcigaretter ska märkas med hälsovarningar, om än annorlunda än tobaksförpackningar.

Tobaksprodukter i detaljhandeln

Tobaksprodukter får inte hållas synliga i detaljhandeln. Förbudet gäller även röktillbehör som är avsedda för uppvärmning av tobaksprodukter.

Förbud av karakteristiska smaker och dofter

Tillsatser och smaker får inte användas i cigaretter och rulltobak i sådana mängder att de ger produkten en annan doft eller smak än tobak. Förbudet gäller också sådana produkter som kunden kan använda för att själv ändra tobaksprodukternas smak, till exempel smakkort. Även i vätskor avsedda för förångning är karakteristiska smaker och dofter samt vissa tillsatser (bl.a. vitaminer och stimulerande ämnen) förbjudna.

Elcigaretter likställs med övriga tobaksprodukter

På elcigarretter tillämpas samma lag som på andra tobaksprodukter. Till exempel måste både köparen och försäljaren vara myndiga, försäljningen kräver tillstånd, elcigaretter får inte marknadsföras, det är förbjudet att lägga fram en produkt på ett försäljningsställe och användningen är förbjuden på samma platser där det är förbjudet att röka.

Importgränsen för snus är ett kilogram

En privatperson kan importera högst 1 000 gram rökfria tobaksprodukter (snus, tobak för användning i näsan, tuggtobak) för eget bruk under ett dygn.

Gränser för import

En i Finland bosatt person måste vistas över 24 timmar utanför Finlands gränser för att kunna importera tobaksprodukter och nikotinvätskor till elcigaretter till Finland från andra än EES-länder. Bestämmelsen gäller inte flygtrafiken. Även försäljning på nätet och annan distansförsäljning av tobaksprodukter och elcigaretter är förbjudet.

Begränsning av rökning på balkonger

Det är möjligt för bostadsaktiebolag att förbjuda eller begränsa rökning på balkonger i anslutning till bostäder. Läs mera

Rökning i bilar

Det är förbjudet att röka i bilar där det finns ett under 15 år gammalt barn.

Utomhuslekplatser och allmänna badstränder

Det är förbjudet att röka på utomhuslekplatser och allmänna badstränder. Förbudet på allmänna badstränder gäller från ingången av maj till utgången av september. Genom förbud skyddar man i synnerhet små barn mot skadorna av passiv rökning. Man också minskar den nedskräpning och de miljöolägenheter som rökningen leder till.

Läs också:

Nätverket Ett rökfritt Finland 2030: Nästa regering måste förbinda sig att förverkliga målsättningen i tobakslagen
Finlex: Tobakslagen
ASH Finland: Tobakslagen
SHM (12.4.2023): Utveckling av tobaks- och nikotinpolitiken: Utveckling av tobaks- och nikotinpolitiken (pdf)

Mot rökfrihet

År 1976 godkändes en lag om åtgärder för att minska rökning.

År 1977 trädde tobakslagen i kraft den 1 mars.

År 1978 blev det förbjudet att göra reklam för tobak. Samtidigt fick askarna varningar om att rökning är farligt för hälsan.

År 1995 omfattades arbetsplatserna av lagen. Rökning är tillåtet endast om tobaksröken inte kommer in i utrymmen där det är förbjudet att röka. Restaurangerna omfattades inte av lagen. Åldersgränsen för inköp av tobak höjdes från 16 till 18 år.

År 2007 blev restaurangerna rökfria (övergångsperiod 2009). Det är möjligt att bygga en rökhytt med separat ventilation.

År 2010 satte man som mål att bruket av tobaksprodukter ska upphöra till år 2040.

År 2012 trädde ett förbud mot att hålla tobaksprodukter synliga på försäljningsställen i kraft.

År 2016 skedde en totalreform av tobakslagen. Som nytt mål för tobakslagen ställdes att bruket av tobaks- och nikotinprodukter ska upphöra till 2030.

År 2022 röfria lekplatser och badstränder.

År 2023  tobaksförpackningarna kan inte ha varumärkes logotyper, och de måste ha bara en färg.