Uppnåendet av målen

Målet med Finlands tobakslagstiftning är att högst fem procent av befolkningen ska använda tobaks- eller nikotinprodukter år 2030.

Enligt en modelleringsstudie (pdf) publicerad av Institutet för hälsa och välfärdkommer det nuvarande åtgärdspaketet inte att uppnå målet bland vuxna i åldern 20–64 år. Prognosen antyder att, med den nuvarande prisutvecklingen, kommer kvinnor att nå den femprocentiga målsättningen år 2038, medan männen inte kommer att uppnå målet förrän år 2040. Skillnaden mellan män och kvinnor beror främst på att männen använder snus i större utsträckning.

Prishöjningar har bevisats vara en av de mest betydande åtgärderna för att minska rökning och ojämlikheter i rökvanor mellan olika befolkningsgrupper. Om prishöjningstakten fördubblas jämfört med nuvarande takt, enligt prognosen, skulle tobakslagens mål kunna uppnås för män år 2035 och för kvinnor år 2030.

Forskarna understryker att ytterligare åtgärder också behövs för att förebygga och minska början av tobaks- och andra nikotinprodukter. De föreslår bland annat att höja åldersgränsen för inköp av tobak- och nikotinprodukter till 20 år och andra åtgärder som är relaterade till att minska utbudet, såsom en betydande minskning av försäljningsställen.

Läs mer:
Yhteiskuntapolitiikka (2023): Saavutetaanko tupakkalain tavoite? Mallinnustutkimus aikuisväestössä (Endast på Finska)
Tobacco Control (2019): Strategies and barriers to achieving the goal of Finland’s tobacco endgame

Åtgärdsförslag av arbetsgruppen 2023

Social- och hälsovårdsministeriet tillsatte 2022 en arbetsgrupp med uppgift att framföra förslag till lagändringar och andra åtgärder som stöder och främjar upphörandet av användningen av tobaks- och nikotinprodukter före 2030. Arbetsgruppen hade tre specialuppgifter som gällde att förebygga användning av alla slags nikotinprodukter (inkl. nikotinersättningsprodukter), främja rökfria bostadssammanslutningar och höja den gällande åldersgränsen 18 år för köp av tobaksprodukter.

För att uppnå målet för tobakslagen förutsätts det att man fortsätter med de systematiska och målmedvetna åtgärder som vidtagits hittills och utvecklar dem och att man tar i bruk flera nya åtgärder. För att uppnå målet borde arbetsgruppens förslag genomföras redan i början av nästa regeringsperiod. De åtgärder som föreslås i betänkandet är en förutsättning för att användningen av tobaksprodukter och övriga nikotinprodukter ska upphöra. För att uppnå målet krävs emellertid genomförande av tilläggsåtgärder med några års mellanrum. Enligt arbetsgruppens syn bör genomförandet av de nya förslagen alltid införlivas i nästa regerings regeringsprogram.

Arbetsgruppens förslag gäller beskattning, förebyggande av att unga börjar använda tobaks- och nikotinprodukter, rökfria miljöer, försäljning och marknadsföring, stöd för att sluta röka, resandeinförsel, reglering av nya nikotinprodukter, effektivare reglering samt resulsering, uppföljning och bedömning.

Läs mer:
Social- och hälsovårdsministeriet (2023): Utveckling av tobaks- och nikotinpolitiken. Åtgärdsförslag av arbetsgruppen 2023