Nätverket Ett rökfritt Finland 2030: Nästa regering måste förbinda sig att förverkliga målsättningen i tobakslagen

PRESSMEDDELANDE 1.2.2023

Förslagen som presenterats av Arbetsgruppen för utveckling av tobaks- och nikotinpolitiken bör göras synliga i regeringsprogrammet, poängterar Kari Reijula, ordförande för nätverket Ett rökfritt Finland 2030.

Nätverket Ett rökfritt Finland 2030 framhäver särskilt att Arbetsgruppen för utveckling av tobaks- och nikotinpolitiken gjort ett grundligt arbete då den begrundat hur bäst utveckla tobaks- och nikotinpolitiken i Finland. Nätverket stöder fullt ut arbetsgruppens förlag som syftar till att minska de allvarliga hälsoskadorna och den enorma ekonomiska belastning på samhället som tobaksrökning och nikotinanvänding medför.

”Tobaken är fortfarande en synnerligen viktig orsak till tidig död i fall där dödsfallen kan förhindras.”  Tobaken är också en central orsak till hälsoskillnaderna mellan olika befolkningsgrupper.  Därför är det viktigt att nästa regering förbinder sig att verkställa de förslag som arbetsgruppen presenterar”, poängterar professor Kari Reijula.

Frågan hur effektivt det går att förhindra spridningen av nya nikotinprodukter är avgörande för hur väl Finland uppnår målet att bli rök- och nikotinfri.

”Som det nu är, har marknadsföringen av dessa produkter skenat iväg och de är lätta att tillgå. En högt ansedd forskargrupp som satt sig in i regleringen av tobaksprodukter inom WHO publicerade en omfattande rapport redan år 2021 och rekommenderade tidig intervention mot den ökade användningen av nikotinprodukter.   I takt med att tobaksrökningen minskat strävar tobaksindustrin att marknadsföra ständigt nya nikotinhaltiga produkter i syfte att skapa nikotinberoende och därmed ett permanent kundförhållande bland konsumenterna.  Det sorgliga är att marknadsföringen riktar sig mot barn och unga som utvecklar nikotinberoende snabbt och som därför kan uppleva allvarliga konsekvenser av användningen av dessa produkter.  Den gällande situationen måste utan dröjsmål åtgärdas på lagstiftningsväg.  Syftet är att förhindra storskaligt nikotinberoende  och, i värsta fall, uppkomsten av en ny generation av nikotinberoende medborgare”, konstaterar Reijula.

Nikotinavvänjning lönar sig också ekonomiskt

Arbetsgruppen för utveckling av tobaks- och nikotinpolitiken föreslår större stöd för rök- och nikotinstopp.   Nätverket Ett rökfritt Finland 2030 anser att detta är en väsentlig fråga med tanke på befolkningens hälsa och välbefinnande.  Effektivare avvänjning från tobak och nikotin minskar social ojämlikhet, emedan tobaksrökning och sjukdomar associerade med rökning är vanligare inom de lägre sociala klasserna och samma gäller risken för död i förtid.

”Det ska bli så lätt som möjligt att få stöd för rökstopp och effektiv vård mot nikotinberoende. Hjälp ska finnas att tillgå vid alla klientkontakter inom social- och hälsovården i hela landet.” Professor Reijula påpekar särskilt att detta erbjuder ett sätt att på ett väsentligt sätt minska förekomsten av våra vanligaste folksjukdomar och ger stora ekonomiska inbesparingar i våra hälsovårdskostnader.

Uppkomsten av en generation av nikotinberoende medborgare måste förhindras

Nikotin är ett kraftigt beroendeframkallande ämne som påverkar också särskilt hjärnan hos växande barn och ungdomar.  Nikotin är giftigt i alla former som det intas.

”Det är väsentligt att vi får nikotinberoendet under kontroll.  Arbetsgruppen rekommenderar att åldersgränsen för tobaks- och nikotinprodukter höjs till 20 år.  Detta skulle vara en viktig åtgärd med gynnsam effekt särskilt på debut- och prövningsåldern för nikotinprodukter”, påpekar specialist i allmänmedicin och ordföranden för den vetenskapliga delegationen för nätverket Ett rökfritt Finland 2030 Mikael Ekblad som också är medlem i Arbetsgruppen för utveckling av tobaks- och nikotinpolitiken.

Mikael Ekblad poängterar särskilt att de nuvarande åtgärderna inte räcker till för att målsättningarna i tobakslagen ska kunna uppnås.  Vad som behövs om vi ska få ner användningen av tobak och andra nikotinprodukter är att arbetsgruppens förslag verkställs.

”Användningen av snus har ökat kraftigt.  Exempelvis kan nämnas att av yrkesstuderande pojkar använde 16 procent snus dagligen år 2021 – motsvarande procenttal var 12 för männen i åldern 20–34 år.   Snusprodukterna har ofta utvecklats så att de är särskilt lockande för unga, potentiellt nya brukare.  Arbetsgruppen rekommenderar importförbud av dessa produkter för utlandspassagerare.  Detta skulle minska tillgången på snus och dess användning i Finland och skulle skydda ungdomarna mot nikotinberoende”, framhäver Ekblad.