En hurdan arbetsplats är rökfri?

Kan man använda nikotinersättningsprodukter (tuggummi, plåster m.m.) på en rökfri arbetsplats?

Ja det kan man. Nikotinersättningsprodukter är medicinpreparat avsedda för egenvård. De är avsedda för kortvarigt bruk, så att nikotindosen så småningom minskas. För att nå bästa resultat rekommenderas att de används till exempel som en del av det stöd för att sluta röka som företagshälsovården erbjuder.

Kan man i arbetsplatsens kafé sälja tobaksprodukter om arbetsplatsen är rökfri?

Enligt Ett rökfritt Finland 2030-nätverkets kriterier för en rökfri arbetsplats får inte tobaksprodukter säljas i lokaler som förvaltas av arbetsplatsen.

Får man snusa på rökfria arbetsplatser? Och hur är det med elcigaretter utan eller med nikotin?

Rökförbudet i enlighet med tobakslagen gäller bruk av elcigaretter och vegetabiliska produkter avsedda för rökning, men inte snus. Enligt tobakslagen är det emellertid förbjudet att använda rökfria tobaksprodukter inom- eller utomhus i daghem eller i läroanstalter där det ges förskole- eller grundläggande undervisning, yrkes- eller gymnasieundervisning.

Arbetsgivaren kan besluta om praxis på arbetsplatsen.

Måste den som snusar göra det i rökrutan?

Tobakslagen eller Ett rökfritt Finland 2030-nätverkets kriterier för en rökfri arbetsplats kräver inte detta. Arbetsgivaren beslutar om praxis på arbetsplatsen.

Vad har det för följder om arbetstagarna inte följer rökförbudet under arbetstid eller på arbetsplatsens område?

Arbetsgivaren bär ansvaret för övervakningen av att rökförbudet följs. Om en arbetstagare bryter mot rökförbudet ska arbetsgivaren diskutera saken med arbetstagaren. Om detta inte hjälper kan arbetstagaren ges en varning. I sista hand kan upprepat brytande mot rökförbudet leda till uppsägning, men innan detta måste man försöka med alla andra sätt.

Om övervakningen av att tobaksförbudet och begränsningarna följs inom arbetsgemenskapen stadgas i lagen om tillsynen över arbetarskyddet och om arbetarskyddssamarbete på arbetsplatsen (44/2006).

Hur kan en arbetstagare främja rökfrihet på arbetsplatsen om förmannen röker och inte är intresserad av ämnet?

Arbetsgivaren är skyldig att ta hand om de anställdas hälsa och säkerhet på arbetsplatsen. Om ledningen inte är intresserad av att främja rökfrihet kan man vända sig till exempelvis företagshälsovården eller skyddsombudet.

Ett förslag om en rökfri arbetsplats kan ges av vem som helst. När man ger förslaget kan man berätta för arbetsgivaren om nyttorna med en rökfri arbetsplats: rökfrihet är till nytta både för de anställda och för arbetsgivaren. De anställdas hälsa förbättras och kostnaderna för arbetsgivaren minskar.

Vår arbetsplats är rökfri men underleverantörerna som regelbundet besöker området röker. Vad kan vi göra?

Det är bra att för underleverantörer och andra som besöker arbetsplatsens område göra klart de regler och den praxis som efterföljs på arbetsplatsen. Det är bra att lyfta fram rökfriheten på arbetsplatsens område med till exempel Rökfri arbetsplats-dekaler.

Det är förbjudet att röka på arbetsplatsens område, men de anställda röker utanför porten. Infarten till företagets område är full av fimpar och ser ostädad ut. Hur borde man ingripa i detta?

Arbetsgivaren borde uppmuntra de anställda till snygghet också nära arbetsplatsen. Det viktigaste sättet att minska mängden fimpar är att uppmuntra de anställda att sluta röka.

Måste arbetsplatsen uppfylla alla kriterierna för att kunna vara en rökfri arbetsplats?

Ja, men en arbetsplats rökfrihet realiseras ofta stegvis och alla kriterierna uppfylls inte genast. Det räcker med att det finns en plan för hur kriterierna uppfylls.